OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MAFITA s.r.o.

 

 1. Základní ustanovení a vymezení

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost MAFITA s.r.o., IČO 119 44 773, se sídlem Šárka 1901/7, 796 01 Prostějov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 125492 (dále jen „prodávající“) a kupujícího.

1.2. Prodávajícího je možné kontaktovat na tel. čísle +420 777 275 150, email: mafita@mafita.cz.

1.3. Kupujícím je dle těchto OP fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

1.4. Provozovna prodávajícího je na adrese Bratříků 4346, Havlíčkův Brod.

1.5. Spotřebitelem (kupujícím), je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.6. Podnikatelem (kupujícím), je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele a pro další účely uvedené v občanském zákoníku se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se dále považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

1.7. Zboží jsou mléčné výrobky s omezenou dobou trvanlivosti.

1.8. Dlouhodobou smlouvou je smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím, na jejímž základě bude prodávající pravidelně dodávat kupujícímu zboží a kupující bude za toto zboží hradit prodávajícímu kupní cenu, a která je spojena se vznikem uživatelského účtu.

1.9. Jednorázovou smlouvou je smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím, jejímž předmětem je jednorázová koupě zboží bez opakované dodávky zboží.

 

 

 1. Sdělení před uzavřením smlouvy

 

2.1. Prodávající kupujícímu – spotřebiteli sděluje, že:

 1. a) prodávající si neúčtuje nad rámec kupní ceny žádné další poplatky, s výjimkou

přepravného a případné platby za dobírku;

 1. b) ceny zboží a služeb jsou na internetových stránkách prodávajícího (www.mafita.cz)

provozovaném prodávajícím uvedeny včetně DPH;

 1. c) náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy; uvedené ceny nezahrnují případné náklady na proclení a celní poplatky (v případě objednávek mimo EU);
 2. d) prodávající neúčtuje v případě smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku žádné zvláštní poplatky; kupující nese sám náklady svého připojení.

 

 1. Dlouhodobá smlouva

 

3.1. Kupující je především oprávněn zahájit prostřednictvím webových stránek prodávajícího www.mafita.cz jednání o uzavření dlouhodobé smlouvy.

3.2. Kupující zahájí jednání s prodávajícím o uzavření dlouhodobé smlouvy v okamžiku, kdy prostřednictvím elektronického formuláře sdělí prodávajícímu tyto údaje: e-mailová adresa nebo telefonní kontakt.

3.3. Prodávající na základě poskytnutého kontaktu kontaktuje kupujícího prostřednictvím telefonu a na začátku hovoru sdělí kupujícímu obchodní účel hovoru a údaje o totožnosti prodávajícího a volající osoby jednající za prodávajícího. Obchodním účelem hovoru je informování kupujícího o nabízeném zboží a zjištění údajů kupujícího nezbytných pro vytvoření nabídky prodávajícím. Prodávající zjistí od kupujícího tyto údaje:

 1. a) jméno, příjmení a adresa dodání zboží;
 2. b) vybrané zboží;
 3. c) způsob platby;
 4. d) preferované datum doručení prvního zboží;
 5. e) frekvenci dodávky zboží.

3.4. Prostřednictvím telefonického rozhovoru dle shora uvedeného odstavce lze smlouvu i  uzavřít.

3.5. Prodávající je rovněž oprávněn postup dle odst. 3.3. a 3.4. těchto OP nahradit bezprostředním zasláním e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.

3.6. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy (zejména upravující zdravotní nezávadnost potravin) dle platné legislativy ČR.

 

 1. Doba trvání dlouhodobé smlouvy a dodání zboží

 

4.1. Dlouhodobá smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn dlouhodobou smlouvu oprávněn kdykoliv vypovědět, a to bez výpovědní doby. Výpověď kupujícího lze učinit pouze telefonicky na tel. čísle: +420 777 275 150 nebo prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu mafita@mafita.cz.

4.2. V případě, že kupující vypoví dlouhodobou smlouvu v termínu kratším, než 3 dny před expedicí zboží, je povinen expedované zboží odebrat a uhradit za něj kupní cenu. K ukončení dlouhodobé smlouvy v takovém případě dochází dnem následujícím po dni, kdy bylo poslední zboží doručeno kupujícímu.

4.3. Pokud kupující vypoví dlouhodobou smlouvu v termínu kratším, než 1 den před dnem expedice zboží a odmítne expedované zboží odebrat, zavazuje se prodávajícímu uhradit odstupné ve výši ceny expedované dodávky zboží.

4.4. Prodávající je oprávněn vypovědět dlouhodobou smlouvu bez výpovědní doby e-mailovou zprávou odeslanou na e-mailovou adresu kupujícího z následujících důvodů:

 1. a) kupujícímu nebude možné opakovaně dodat zboží z důvodů na straně kupujícího;
 2. b) kupující bude v prodlení s úhradou ceny za konkrétní dodávku zboží trvajícím déle než

30 dnů;

 1. c) zboží pro opakovanou dodávku nelze vyrobit, anebo pokud byly zcela vyčerpány

všechny skladové zásoby.

4.5. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v termínu zvoleném kupujícím, není-li v dlouhodobé smlouvě uvedeno jinak.

4.6. Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí.     Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

4.7. Kupující je povinen zboží převzít. Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat stav a úplnost obalu zboží. V případě poškození, porušení obalu, neúplnosti či podezření na nestandardní zacházení se zbožím má kupující právo zboží nepřevzít.

 

 1. Platební a dodací podmínky

 

5.1. Platba bude provedena bezhotovostně na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím příp. v hotovosti.

5.2. Dodatečné náklady spojené se zvoleným způsobem platby kupní ceny hradí kupující. V případě platby převodem je spotřebitel povinen uvést variabilní symbol platby. Bez variabilního symbolu nelze platbu přiřadit k příslušné objednávce, což může být důvodem časově náročnějšího zpracování objednávky. Prodávající si v tomto případě vyhrazuje až 7 dní na manuální dohledání platby.

5.3. Cena dopravy se hradí zvlášť, není-li stanoveno jinak.

5.4. Pokud je nutno zboží doručovat opakovaně, či jiným než původně sjednaným způsobem z důvodu na straně kupujícího, dodatečné náklady hradí kupující ve výši 150 Kč za jednu dopravu.

 

 1. Doprava a osobní odběr

 

6.1. Prodávající zajišťuje dopravu vlastními prostředky.

6.2. Zboží lze převzít po domluvě s prodávajícím osobně v provozovně prodávajícího.

6.3. Kupující bere na vědomí, že zboží je mléčným výrobkem podléhajícím rychlé zkáze a musí být proto skladováno za nízkých teplot (2-4 °C). Prodlení s převzetím zboží může způsobit jeho zkažení.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

 

7.1. Kupující bere na vědomí, že kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím komunikací na dálku. Odstoupit od kupní smlouvy na dodávku potravin ve lhůtě 14 dnů nelze, neboť zboží představuje dodávku potravin dodávaných fyzicky do domácnosti kupujícího, do místa jeho bydliště nebo na jeho pracoviště formou častých a pravidelných dodávek a zároveň se jedná o dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze. Tím není dotčeno právo na odstoupení od smlouvy upravené v těchto OP nebo vyplývající ze zákona. Odstoupení od smlouvy může být kupujícím učiněno jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu, např. kupující jej může zaslat prodávajícímu na emailovou adresu mafita@mafita.cz nebo sdělit telefonicky na tel. čísle +420 777 275 150. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu OP.

7.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží nelze vyrobit, anebo pokud byly zcela vyčerpány všechny skladové zásoby.

7.3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.4. Odstoupí-li kterákoli ze smluvních stran od této smlouvy a je-li již zaplacena kupní cena, vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do nejpozději do 14 dnů, a to převodem na bankovní účet prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající může kupní cenu vrátit se souhlasem prodávajícího i jiným způsobem, bude-li s tím kupující souhlasit.

7.5. Dojde-li ze strany kupujícího k odstoupení smlouvy v důsledku vadného plnění ze strany prodávajícího, není kupující povinen vracet prodávajícímu vadné zboží. Prodávající vrátí kupujícímu uhrazenou kupní cenu do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

7.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. Jakost zboží, práva z vadného plnění

 

8.1. Zboží je zuživatelnou věcí (potravinou) s omezenou dobou trvanlivosti. Na zboží je vždy vyznačena doba trvanlivosti spolu s podmínkami skladování. Nedodrží-li kupující podmínky skladování, nemá práva z vadného plnění.

8.2. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce trvání odpovídající datu použitelnosti, anebo minimální trvanlivosti. V ostatních případech se uplatní zákonná záruka za jakost.

8.3. Má-li zboží či jeho část vady, může kupující požadovat především dodání nového zboží, pokud to není vzhledem k povaze zboží nemožné či nepřiměřeně nákladné. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na povahu zboží není možné provést jeho opravu.

8.4. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době tak, aby tím nezpůsobil kupujícímu značné obtíže, vada se projeví opakovaně, vada je podstatným porušením smlouvy nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

8.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil.

8.6. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, a to osobně v provozovně, telefonicky na tel. čísle +420 777 275 150 anebo prostřednictvím emailu zaslaného na mafita@mafita.cz. Tímto způsobem lze rovněž vyřídit stížnost kupujícího.

 

 1. Jednostranné změny smlouvy

 

9.1. Prodávající má právo jednostranně změnit kterékoliv ustanovení dlouhodobé smlouvy, včetně ustanovení těchto OP a ujednání o výši ceny, a to v případě, že dojde:

 1. a) ke změně právní úpravy regulující dodávku zboží či uzavírání smluv mezi podnikateli a spotřebiteli;
 2. b) ke změně podmínek trhu způsobilé ovlivnit dodávku a cenu zboží;
 3. c) ke změně provozních nebo technických podmínek dodávky zboží (např. nákladů na

výrobu a dodávku zboží) na straně prodávajícího.

9.2. Jednostranné změny dlouhodobé smlouvy prodávající oznamuje kupujícímu prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na kontaktní e-mailovou adresu kupujícího. Pokud kupující se změnou nesouhlasí, je oprávněn vypovědět smlouvu bez výpovědní doby kdykoli po dni odeslání oznámení o změně dlouhodobé smlouvy, telefonicky na tel. čísle: +420 773234115, anebo prostřednictvím emailu na emailové adrese mafita@mafita.cz. Odst. 4.2. a 4.3. těchto OP tímto nejsou dotčeny.

 

 1. Jednorázová smlouva

 

10.1. Jednorázová smlouva je uzavřena tehdy, pokud kupující vytvoří objednávku tím, že vloží zboží do košíku, odešle objednávku prodávajícímu a uhradí kupní cenu. Kupující je oprávněn před odesláním objednávky měnit zboží (typ, počet), způsob dopravy i úhrady. Kupující je povinen řádně překontrolovat všechny údaje v objednávce a před jejím odesláním je opravit.

10.2. Kupující může odeslat objednávku pouze tehdy, stvrdí-li, že se seznámil s těmito OP a souhlasí s jejich obsahem.

10.3. Kupní smlouva je uzavřena úhradou kupní ceny kupujícím. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na kupujícím zadaný e-mail.

 

 1. Mimosoudní řešení sporů a další ujednání

 

11.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 000 20 869, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa:

http://www.coi.cz. Více informací o mimosoudním řešení sporů je uvedeno na adrese

https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

11.2. Prodávající bude kupní smlouvu archivovat po dobu vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy.

11.3. Smlouva je uzavřena v českém jazyce. Na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím může být uzavřena i v jazyce jiném.

 

 1. Ochrana osobních údajů

 

12.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”) je prodávající.

12.2. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, které mu kupující poskytl, anebo osobní údaje, které prodávající získal na základě plnění objednávky kupujícího. Jedná se zejména o jméno, adresu, telefon a email.

12.3. Prodávající zpracovává údaje kupujícího za účelem plnění kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím (článek 6 odst. 1 písmeno b) Nařízení) a nabízení dalšího zboží prodávajícím kupujícímu (článek 6 odst. 1 písmeno f) Nařízení).

12.4. Prodávající nepředává žádné osobní údaje mezinárodní organizaci. Poskytovatel předává osobní údaje osobám, kterým svědčí titul z platných právních předpisů např. orgánům veřejné moci (např. soudy, správní orgány), poskytovatelům údržby informačního systému na základě uzavřené smlouvy s prodávajícím, subjektům provádějícím přepravu zboží, případně dalším příjemcům souvisejících s činností Poskytovatele (např. zdravotní pojišťovny, správci vyúčtování služeb, dodavatelé apod.).

12.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění kupní smlouvy a po jejím splnění s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. dle zákona č. 499/2004 Sb.(zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

12.6. Práva subjektu osobních údajů, tj. osob, jejichž osobní údaje správce zpracovává, jsou:

 1. a) právo na přístup ke svým osobním údajům;
 2. b) právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování;
 3. c) právo na výmaz osobních údajů;
 4. d) právo vznést námitku proti zpracování;
 5. e) právo na přenositelnost údajů;
 6. f) právo kdykoliv odvolat případný souhlas se zpracováním osobních údajů – prodávající tímto kupujícího informuje, že převážná většina zpracování osobních údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění kupní smlouvy, a proto není potřeba souhlas se zpracováním osobních údajů každého kupujícího. Toto právo je tak využitelné pouze v případě, kdy byl kupujícím dán prodávajícímu výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů.

12.7. V případě, že bude subjekt osobních údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné prodávajícím, může podat stížnost přímo prodávajícímu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující může své právo uplatnit prostřednictvím formuláře zaslaného elektronicky na email: mafita@mafita.cz nebo v tištěné podobě na adresu sídla prodávajícího. Více informací o právech kupujícího je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

 

 1. Závěrečná a přechodná ustanovení

 

13.1. Otázky v kupní smlouvě a těchto OP výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Ujednání v kupní smlouvě mají přednost před těmito OP.

13.3. Tyto OP nabývají účinnosti dne 1.1.2024.

 

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

 

Adresát:

Prodávající: MAFITA s.r.o.,

se sídlem Šárka 1901/7, 796 01 Prostějov

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal

zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne

………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

využívám svého zákonného práva a odstupuji od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se

týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání

kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo ………….

nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………. dne ……….

Jméno a příjmení spotřebitele

(podpis)

 

MAFITA s.r.o. 2017-2024